SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
 

I. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DVOR

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU 

 

MJERILO 1:5000


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA DVOR