SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
III. IZMJENE I DOPUNE PPUG KUTINA

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1.1 Korištenje i namjena površina 

 1.2  Korištenje i namjena površina

2a.1 Infrastrukturni sustavi - Promet - Cestovni i Željeznički

2a.2 Infrastrukturni sustavi - Promet - Cestovni i Željeznički

2b.1 Infrastrukturni sustavi - Pošta i Telekomunikacije 

2b.2 Infrastrukturni sustavi - Pošta i Telekomunikacije 

2c1.1 Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav - Elektroenergetika

2c1.2 Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav - Elektroenergetika

2c2.1 Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav - Nafta i Plin

 2c2.2 Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav - Nafta i Plin

2d1.1 Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustavi - Vodoopskrba i korištenje voda, uređenje vodotoka i voda

2d1.2 Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustavi - Vodoopskrba i korištenje voda, uređenje vodotoka i voda

2d2.1 Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih voda

2d2.2 Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih voda

3a1.1 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- Prirodna baština 

3a1.2 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- Prirodna baština 

3a2.1 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- NEM 

3a2.2 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- NEM 

3b.1 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- Kulturna dobra

3b.2 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- Kulturna dobra

3c1.1 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- Uvjeti, ograničenja i posebne mjere

3c1.2 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- Uvjeti, ograničenja i posebne mjere

3c2.1 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- Pregled planova užih područja

3c2.2 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- Pregled planova užih područja

 

MJERILO 1:5000


4.1 Banova Jaruga

4.2 Batina

4.3 Čaire

4.4.1 Gojlo-Vukovje

4.4.2 Gojlo-Vukovje

4.5.1 Husain

4.5.2 Husain

4.5.3 Husain

4.6.1 Ilova

4.6.2 Ilova

4.6.3 Ilova

4.7 Jamarica

4.8 Janja Lipa

4.9.1 Kutina

4.9.2 Kutina

4.9.3 Kutina

4.9.4 Kutina

4.10 Kutinica

4.11.1 Međurić

4.11.2 Međurić

4.12.1 Mikleuška

4.12.2 Mikleuška

4.12.3 Mikleuška

4.12.4 Mikleuška

4.13.1 Repušnica

4.13.2 Repušnica

4.13.3 Repušnica

4.13.4 Repušnica

4.14.1 Selište

4.14.2 Selište

4.14.3 Selište

4.14.4 Selište

4.14.5 Selište

4.14.6 Selište

4.15.1 Stupovača

4.15.2 Stupovača

4.15.3 Stupovača

4.16.1. Šartovac

4.16.2. Šartovac

4.17.1. Zbjegovača

4.17.2. Zbjegovača

4.17.3. Zbjegovača