SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU 17

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:1000


0.Granica_obuhvata

1.Koristenje_i_namjena_povrsina

2.1.Promet_Telekomunikacije

2.2.Elektroenergetika_Plinoopskrba

2.3.Voda_Odvodnja

3.Uvjeti_koristenja

4.Uvjeti_gradnje