SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU Dumače-Istok

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:1000


1. Detaljna namjena povrsina

2.A. Promet

2.B. TK i energetski sustav

2.C. Vodnogospodarski sustav

3. Uvjeti koristenja uredenja i zastite povrsina

4. Uvjeti gradnje