SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU lađarske ulice u Sisku - pročišćeni elaborat

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:1000


1. Detaljna namjena površina

2.a.Promet

2.b.Pošta i telekomunikacije, energetski sustav

2.c_Vodnogospodarski sustav

3.a.Zaštićeni dijelovi prirode

3.b.Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

4.Uvjeti gradnje