SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU Zapad 1 Novska ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:1000


1.-postojece-stanje

2.-detaljna-namjena-povrsina

3.1.-promet

3.2.-vodoopskrba

3.3.-plinoopskrba

3.4.-elektroopskrba-dtk

3.5.-odvodnja

4.2.-područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

5.1.-plan-parcelacije

5.2.-smjestaj-gradjevina

6-mreza-sklonista

7-vatrogasni-prostupi