SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU Zgmajne centar ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:1000


DPU Zgmajne_2013 1 namjena površina

DPU Zgmajne_2013- 2 2A promet

DPU Zgmajne_2013- 2B telekomunikacije

DPU Zgmajne_2013- 2C vodovod

DPU Zgmajne_2013- 3 uvjeti korištenja

DPU Zgmajne_2013- 4 uvjeti gradnje

DPU Zgmajne_2013- 5 parcelacija