SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU Zgmajne centar

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:1000


1.koristenje i namjena povrsina

2.A.cestovni promet

2.B.posta, tk i energetski sustavi

2.C.vodnogospodarski sustav

3. uvjeti koristenja