SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU Zgmajne I u Sisku

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:000


0_PARCELACIJA

1_DETALJNA NAMJENA POVRSINA

2A_PROMET

2B_TELEKOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAV

2C_VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

3_UVJETI KORISTENJA, UREDJENJA I ZASTITE POVRSINA

4_UVJETI GRADNJE