SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU gospodarsko proizvodne zone Mišička u Popovači

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:1000


0.Obuhvat plana

01_Detaljna namjena povrsina 

02-1_Promet i telekomunikacije

02-2 Elektroopskrba i plinoopskrba

02-3 Vodoopskrba i odvodnja

03_Uvjeti koristenja

04_Uvjeti gradnje