SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU gospodarsko proizvodne zone Mišička u Popovači

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:1000


0. granica obuhvata

1. detaljna namjena povrsina

2.A. promet i TK

2.B. elektroopskrba i plin

2.C. vodnogospodarstvo

3. uvjeti koristenja

4. uvjeti gradnje