SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU groblja Piljenice

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:500


0. Granica obuhvata

1. Detaljna namjena površina

1.1. Kotani plan

2.1. Promet

2.2. Komunalna infrastruktura

4. Uvjeti gradnje

4.1. Plan hortikulturnog uređenja

4.2. Plan parcelacije

4.3. Grobna polja 1 i 2

4.4. Grobna polja 3 i 4

4.5. Grobno polje 5

4.6. Grobna mjesta