SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU groblje Voćarica

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:500


1. Detaljna namjena površina

1.1. Kotni plan

2. Prometna i komunalna infrastruktura

4. Uvjeti gradnje

4.1. Plan parcelacije

4.2. Grobno polje 1

4.3. Grobno polje 2

 4.4. Grobna mjesta