SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU poduzetničke zone D1 Marof u Lekeniku

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:1000


1. detaljna namjena povrsina

2.A. promet

2.B. TK i energetika

2.B. tk i energetski sustav

2.C. vodnogospodarski sustav

2.C. vodnogospodarstvo

3. uvjeti koristenja uredenja i zastite povrsina

4. nacin i uvjeti gradnje