SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU poduzetničke zone D1 Marof u Lekeniku  ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:1000


1. Detaljna namjena povrsina

2.A. Promet

2.B. Elektronicke komunikacije i energetski sustav

2.C. Vodnogospodarstvo

3. Uvjeti koristenja uredenja i zastite povrsina

4. Nacin i uvjeti gradnje