SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU za područje komunalne zone u Sisku

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:1000


1.Detaljna namjena površina

2.A.Promet

2.B.TK, voda, odvodnja

2.C.Energetski sustav

3.Uvjeti koristenja

4.Uvjeti gradnje

Urbanisticke mjere zastite