SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
DPU zone Žitne ulice u Sisku

KARTOGRAFSKI PRIKAZI



MJERILO 1:1000


Zitna_0-0_KATASTARSKO TOPOGRAFSKA PODLOGA

Zitna_1-0_DETALJNI NAMJENA POVRŠINA

Zitna_2-1_PROMET

Zitna_2-2_VODOOPSKRBA

Zitna_2-3_ODVODNJA

Zitna_2-4_ELEKTROOPSKRBA

Zitna_2-5_TELEKOMINIKACIJE

Zitna_2-6_PLINIFIKACIJA

Zitna_3-0_UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

Zitna_4-0_UVJETI GRADNJE

Zitna_4-1_UVJETI GRADNJE SINTETSKI PRIKAZ

Zitna_4-2_RAZMJEŠTAJ SKLONIŠTA OSNOVNE ZAŠTITE