SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
II IZMJENE I DOPUNE PPUO LEKENIK

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1. Korištenje i namjena površina

2. Infrastrukturni sustavi

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora 

MJERILO 1:5000


 

4.7 Građevinsko područje naselja Lekenik