SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.

IZMJENE I DOPUNE PPUO DONJI KUKURUZARI

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1. Korištenje i namjena površina

2. Infrastrukturni sustavi

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

3.1 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

  

MJERILO 1:5000


01. Babina Rijeka

02. Borojevići

03. Donji Bjelovac

04. Donji Kukuruzari

05. Donja Velešnja

06. Gornji Bjelovac

07. Gornji Kukuruzari

08. Gornja Velešnja

09. Knezovljani

10.  Komogovina

11. Kostreši Bjelovački

12.1 Lovča

12.2 Lovča

13. Mečenčani

14. Prevršac

15. Umetići