SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GVOZD

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.dwf

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI.dwf

3. UVJETI ZA KORIŠTENJE,UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA.dwf

MJERILO 1:5000


4.1 BLATUŠA.dwf

4.2 BOVIĆ.dwf

4.3 BRNJAVAC.dwf

4.4 CREVARSKA STRANA.dwf

4.5 ČREMUŠNICA.dwf

4.6 DUGO SELO.dwf

4.7 GOLINJA.dwf

4.8 GORNJA ČEMERNICA.dwf

4.9 GORNJA TRSTENICA.dwf

4.10.GVOZD.dwf

4.11. KIRIN.dwf

4.12. KOZARAC.dwf

4.13. OSTROŽIN.dwf

4.14.a PJEŠČANICA.dwf

4.14.b PJEŠČANICA.dwf

4.15. PODGORJE.dwf

4.16. SLAVSKO POLJE.dwf

4.17. STIPAN.dwf

4.18. ŠLJIVOVAC.dwf

4.19. TREPČA.dwf