SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LIPOVLJANI

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1A GRANICE,SUSTAV NASELJA I RAZVOJNIH SREDIŠTA.dwf

1B PROSTORI I POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE.dwf

1C PROMET.dwf

2A SUSTAV TELEOMUNIKACIJA.dwf

2C VODNOGOSPODARSKI SUSTAV.dwf

2D VODOOPSKRBA.dwf

2E ODVODNJA OTPADNIH VODA.dwf

2F NAFTOVODI I PLINOVODI.dwf

3A UVJEI KORIŠTENJA U SKLADU SA ZAŠTITOM PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE.dwf

3B POSEBNE MJERE UREĐENJA I ZAŠTITE.dwf

3C PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU.dwf

 

MJERILO 1:5000


4.1 LIPOVLJANI.dwf

4.2 LIPOVLJANI.dwf

4.3 LIPOVLJANI I KRIVAJ.dwf

4.4 KRALJEVA VELIKA.dwf

4.5 KRALJEVA VELIKA.dwf

4.6 PILJENICE.dwf

4.7 PILJENICE.dwf