SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SUNJA

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1.Korištenje i namjena prostora .dwf

2.Infrastrukturni sustavi.dwf

3.Uvjeti za korištenje,uređenja i zaštitu prostora.dwf

3A Ekološka mreža.dwf

 

MJERILO 1:5000


4.1. Bestrma Blinjska Greda.dwf 

4.2._Bistrač.dwf

4.3.Bobovac.dwf

4.4 Brđani Cesta i Brđani Kosa.dwf

4.5. Crkveni Bok.dwf

4.6. Čapljani.dwf

4.7. Četvrtkovac.dwf

4.8. Donji Hrastovac.dwf

4.9. Drljača.dwf

4.10. Gornja i Donja Letina.dwf

4.11. Gradusa Posavska.dwf

4.12. Greda Sunjska.dwf

4.13. Ivanjski Bok.dwf

4.14. Jasenovčani.dwf

4.15. Kinjačka.dwf

4.16. Kladari i Sjeverovac.dwf

4.17. Kostreši Šaški.dwf

4.18. Krivaj Sunjski.dwf

4.19. Mala Gradusa.dwf

4.20. Mala Paukova.dwf

4.21. Novoselci.dwf

4.22. Papići.dwf

4.23. Petrinjci.dwf

4.24. Pobrđani.dwf

4.25. Radonja Luka.dwf

4.26. Selišće Sunjsko.dwf

4.27. Slovinci.dwf

4.28. Staza.dwf

4.29. Strmen.dwf

4.30. Sunja.dwf

4.31. Šaš.dwf

4.32. Timarci.dwf

4.33. Vedro Polje.dwf

4.34. Velika Gradusa.dwf

4.35. Vukoševac.dwf

4.36. Žreme.dwf