SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
 

 PP SMŽ II. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIKARTE


1.  Korištenje i namjena prostora

2.1 Infrastrukturni sustavi - Promet

2.2 Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije

2.3 Infrastrukturni sustavi - Energetski sustavi

2.4 Infrastrukturni sustavi - Korištenje voda i otpad

3.1 Područja posebnih uvjeta korištenja

3.2 Područja posebnih ograničenja u korištenju 

KARTOGRAMI


Teritorijalno - političi ustroj

Administrativna sjedišta i razvrstaj javnih cesta

Sustav središnjih naselja i razvojnih središta

Infrastrukturni sustavi: Cestovni, željeznički, riječni i zračni promet

Infrastrukturni sustavi: Pošta i telekomunikacije

Infrastrukturni sustavi: Proizvodnja i cijevni transporti nafte i plina

Infrastrukturni sustavi: Elektroenergetika

Infrastrukturni sustavi: Vodoopskrba i korištenje voda

Infrastrukturni sustavi: Uređenje vodotoka i voda, melioracijska odvodnja

Postupanje s otpadom

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora  područja posebnih ograničenja u korištenju: Valorizacija kulturnog krajolika

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora  područja posebnih ograničenja u korištenju: Regije kulturnog krajolika

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora  područja posebnih ograničenja u korištenju: Kultivirani krajobraz nacionalnog značaja

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora  područja posebnih ograničenja u korištenju: Potresi

Potencionalne lokacije za planiranje: Sunčanih fotonaponskih elektrana, energetskih postrojenja za biomasu