SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUG HRVTASKA KOSTAJNICA - PROČIŠĆENI TEKST

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


PPUG_HRV_KOSTAJNICA_1_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

 PPUG_HRV_KOSTAJNICA_2_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

PPUG_HRV_KOSTAJNICA_3_UVJETI KORIŠTENJA

PPUG_HRV_KOSTAJNICA_3A_UVJETI KORIŠTENJA_EKOLOŠKA MREŽA 

MJERILO 1:5000


GP_H_Kostajnica-4.1.GP_Čukur

GP_H_Kostajnica-4.2.GP_Hrv_Kostajnica

GP_H_Kostajnica-4.3.GP_Panjani

GP_H_Kostajnica-4.4.GP_Rosulje

GP_H_Kostajnica-4.5.GP_Rausovac

GP_H_Kostajnica-4.6.GP_Selište_Kostajnicko

GP_H_Kostajnica-4.7.GP_Utolica