SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUG KUTINA VI. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1.1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA  

1.2. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2a.-1 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMET

       2a.-2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMET

2d.-1 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

2d.-2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

3b.-1 UVJETI KORIŠTENJA UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - KULTURNA DOBRA

3b.-2 UVJETI KORIŠTENJA UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - KULTURNA DOBRA

3c.-1 UVJETI KORIŠTENJA UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - UVJETI, OGRANIČENJA I POSEBNE MJERE

3c.-2 UVJETI KORIŠTENJA UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - UVJETI, OGRANIČENJA I POSEBNE MJERE 

MJERILO 1:5000  

4-01 BANOVA JARUGA

4-05-01 HUSAIN

4-05-02 HUSAIN

4-05-3 HUSAIN

4-06-1 ILOVA

4-06-2 ILOVA

4-08 JANJA LIPA

4-09-1 KUTINA

4-09-2 KUTINA

4-09-3 KUTINA

4-09-4 KUTINA

4-11-1 MEĐURIĆ

4-11-2 MEĐURIĆ

4-13-1 REPUŠNICA

4-13-2 REPUŠNICA

4-14-1 SELIŠTE

4-14-2 SELIŠTE

4-14-3 SELIŠTE

4-14-4 SELIŠTE

4-15-1 STUPOVAČA

4-15-2 STUPOVAČA

4-16 ŠATROVAC

4-17-1 ZBJEGOVAČA

4-17-2 ZBJEGOVAČA