SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUG NOVSKA V. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1. Korištenje i namjena površina

 

MJERILO 1:5000


5.12. Građevinsko područje naselja Novska