SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PROSTORNI PLAN UREĐENJA
GRADA NOVSKA

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1.GRANICE,ADMINISTRATIVNA SREDIŠTA,SUSTAV SREDIŠNJIH NASELJA I RAZVRSTAJ DRŽAVNIH CESTA.dwf

2.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.dwf

3.1 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE-PROMET.dwf

3.2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE-ELEKTROENERGETIKA,POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE.dwf

3.3 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE-CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA.dwf

3.4 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE-VODOOPSKRBA,ODVODNJA OTPADNIH VODA.dwf

3.5 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE-UREĐENJE VODOTOKA I VODA,MELIORACIJSKA ODVODNJA.dwf

4.1 UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA II.dwf

4.UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA I.dwf

 

MJERILO 1:5000