SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUG PETRINJA ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1 - Petrinja_namjena_IZMJENE I DOPUNE

2 - Petrinja_infrastruktura_IZMJENE I DOPUNE

3 - Petrinja_zastita_IZMJENE I DOPUNE

 

MJERILO 1:5000