SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PROSTORNI PLAN UREĐENJA
GRADA SISKA

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


 

1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.dwf

2.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI.dwf

3.UVJETI ZA KORIŠTENJE,UREĐENJE I ZAŠTITU POVRŠINA.dwf

 

MJERILO 1:5000