SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PROSTORNI PLAN UREĐENJA

OPĆINE SUNJA

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1.Korištenje i namjena prostora .dwf

2.Infrastrukturni sustavi.dwf

3.Uvjeti za korištenje,uređenja i zaštitu prostora.dwf

 

 MJERILO 1:5000