SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
UPU NASELJA GORA (UPU 13) ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:2000


1. Koristenje i namjena povrsina

2.A. Promet

2.B. Elektonicke komunikacije i energetski sustav

2.C. Vodnogospodarski sustav

3.A. Uvjeti koristenja

3.B. Oblici koristenja

4. Nacin i uvjeti gradnje