Objava Javne rasprave o prijedlogu  izmjena i dopuna PPUO Jasenovac 

 Objava Javne rasprave o prijedlogu  izmjena i dopuna PPUO Jasenovac 

PPUO_JASENOVAC_ID_OBRAZLOŽENJE_7_9_18.pdf

PPUO JASENOVAC_ID_ODREDBE_IZVORNIK

PPUO_JASENOVAC_ID_ODREDBE_7_9_18.pdf

PPUO_JASENOVAC_ID_SAŽETAK_7_9_18.pdf

PPUO JASENOVAC_ID_1.KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

PPUO JASENOVAC_ID_2.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

PPUO JASENOVAC_ID_3.A_UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA POVRŠINA

PPUO JASENOVAC_ID_3.B_UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA POVRŠINA

PPUO JASENOVAC_ID_3.C_EKOLOŠKA MREŽA

Građevinska područja_Jasenovac_ID_PRIJEDLOG PLANA ZA JR-4.1. Trebež i Bukovica.pdf

Građevinska područja_Jasenovac_ID_PRIJEDLOG PLANA ZA JR-4.2. Puska.pdf

Građevinska područja_Jasenovac_ID_PRIJEDLOG PLANA ZA JR-4.3. Krapje.pdf

Građevinska područja_Jasenovac_ID_PRIJEDLOG PLANA ZA JR-4.4. Drenov Bok.pdf

Građevinska područja_Jasenovac_ID_PRIJEDLOG PLANA ZA JR-4.5. Višnjica i Tanac.pdf

Građevinska područja_Jasenovac_ID_PRIJEDLOG PLANA ZA JR-4.6. Jasenovac i Uštica.pdf

Građevinska područja_Jasenovac_ID_PRIJEDLOG PLANA ZA JR-4.7. Košutarica.pdf

Građevinska područja_Jasenovac_ID_PRIJEDLOG PLANA ZA JR-4.8. Mlaka.pdf