SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUO LIPOVLJANI II. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


1. Korištenje i namjena površina

2.1. Promet

2.2. Sustav telekomunikacija

2.3. Elektroopskrba

2.4. Vodoopskrba

2.5. Odvodnja otpadnih voda

2.6. Naftovodi i plinovodi

3.1. Uvjeti korištenja u skladu sa zaštitom prirodne i kulturne baštine

3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju

3.3. Vodnogospodarski sustav

3.4. Područja primjene planskih mjera zaštite

 

MJERILO 1:5000


4.1. Građevinska područja naselja Lipovljani

4.2. Građevinska područja naselja Lipovljani i Krivaj

4.3. Građevinska područja naselja Kraljeva Velika

4.4. Građevinska područja naselja Kraljeva Velika

4.5. Građevinska područja naselja Kraljeva Velika

4.6. Građevinska područja naselja Piljenice