SADRŽAJ
01_NASLOVNA
02_ODLUKA O IZRADI
03_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
04_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
05_TEKSTUALNI DIO PLANA
06_SOFTWARE
© SMŽ 2012.

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MARTINSKA VES

TEKSTUALNI DIO PLANA


Izmjene i dopune (pdf)