SADRŽAJ
01_NASLOVNA
02_ODLUKA O IZRADI
03_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
04_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
05_TEKSTUALNI DIO PLANA
06_SOFTWARE
© SMŽ 2012.
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MARTINSKA VES

Instalacije software-a potrebnih za pregled sadržaja dokumentacije


Adobe Reader

Autodesk Design Review