SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
UPU SLATINA U PETRINJI (UPU 10) ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:1000


1. Koristenje i namjena povrsina

2.A. Cestovni promet

2.B. Energetski sustavi elektronicke komunikacije

2.C. Vodnogospodarski sustav

3. Uvjeti koristenja uredenja i zastite povrsina

4. Nacin i uvjeti gradnje