SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUO VELIKA LUDINA VIII. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


 

1. Korištenje i namjena površina

2.1.1. Elektroenergetska mreža

2.1.2. Telekomunikacijska mreža 

2.2. Cijevni transport nafte i plina

MJERILO 1:5000


4-01 GORNJA VLAHINIČKA

4-02 GRABRIČINA

4-03 GRABROV POTOK

4-04 KATOLIČKO SELIŠĆE

4-05 KOMPATOR

4-06 LUDINICA

4-07 MALA LUDINA

4-08 MUSTAFINA KLADA

4-09 OKOLI

4-10 RUŠKOVICA

4-11 VELIKA LUDINA

4-12 VIDRENJAK