Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije obavlja stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja u nadležnosti županije, a osobito:

  • izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
  • izrada izvješća o stanju u prostoru,
  • vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravlja njime u okviru njegovih ovlasti,
  • pripremanje polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
  • pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
  • izrada prostornih planova uređenja gradova i općina, urbanističkih planova uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju,
  • obavlja stručne analitičke poslove iz područja prostonog uređenja, ako to zatraži  nadležno Ministarstvo ili Župan,
  • druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda.