Članovi Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije imenovani rješenjem Župana o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća zavoda od 28.10.2021.  (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije” br. 23/21.) su:

Predsjednik:  Damir Šantek

Članovi:          Mijo Latin

                         Slavko Muža

                         Emil Franjević

                         Ana Lovrić – predstavnik zaposlenika

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA

Odluke iz 2023.g.

ODLUKA O KORIŠTENJU SLUŽBENOG AUTOMOBILA

Odluke iz 2022.g.

ODLUKA O DONOŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA 2023. GODINU

ODLUKA O DONOŠENJU II. IZMJENAMA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

ODLUKA O  DONOŠENJU IZMJENAMA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ZAVODA ZA 2021. GODINU

ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O FINANCIJSKO MATERIJALNOM POSLOVANJU ZAVODA ZA 2021. GODINU

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZAVODA  ZA 2021. GODINU

Odluke iz 2021.g.

ODLUKA O DONOŠENJU II. IZMJENAMA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

ODLUKA O DONOŠENJU ID PLANA NABAVE ZAVODA  ZA 2021. GODINU

ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA RADA ZAVODA ZA 2022. GODINU

ODLUKA O DONOŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA 2022. GODINU

ODLUKA O  USVAJANJU I. IZMJENAMA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

ODLUKA O USVAJANJU PLANA NABAVE ZAVODA  ZA 2022. GODINU

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZAVODA  ZA 2020. GODINU

Odluke iz 2020.g.

ODLUKA O USVAJANJU PLANA NABAVE ZAVODA  ZA 2021. GODINU 

ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA RADA ZAVODA ZA 2021. GODINU

ODLUKA O DONOŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA 2021. GODINU

ODLUKA O DONOŠENJU IZVJEŠĆA O OSTVARENJU PROGRAMA RADA ZAVODA ZA 2019. GODINU

ODLUKA O DONOŠENJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O FINANCIJSKO MATERIJALNOM POSLOVANJU ZAVODA ZA 2019. GODINU