Članovi Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije imenovani rješenjem Župana

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća zavoda od 02.10.2017. godine (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije” br. 24/17.)  su:

 

Predsjednik:  Damir Šantek

Članovi:          Josip Prajner

                         Slavko Muža

                         Emil Franjević

                         Maja Begić – predstavnik zaposlenika

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA

Odluke iz 2020.g.

ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA RADA ZAVODA ZA 2021. GODINU

ODLUKA O DONOŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA 2021. GODINU

ODLUKA O DONOŠENJU IZVJEŠĆA O OSTVARENJU PROGRAMA RADA ZAVODA ZA 2019. GODINU

ODLUKA O DONOŠENJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O FINANCIJSKO MATERIJALNOM POSLOVANJU ZAVODA ZA 2019. GODINU

Odluke iz 2019.g.

ODLUKA O USVAJANJU PLANA NABAVE ZAVODA  ZA 2020. GODINU 

ODLUKA O  USVAJANJU IZMJENAMA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

ODLUKA O PRIJEDLOGU IMENOVANJA RAVNATELJA ZAVODA

ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA RADA  ZA 2020. GODINU

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ZAVODA

ODLUKA O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA ZAVODA 

ODLUKA O DONOŠENJU IZVJEŠĆA O OSTVARENJU PROGRAMA RADA ZAVODA ZA 2018. GODINU

ODLUKA O DONOŠENJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O FINANCIJSKO MATERIJALNOM POSLOVANJU ZAVODA ZA 2018. GODINU

Odluke iz 2018.g.

ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA RADA  ZA 2019. GODINU

ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

ODLUKA O  USVAJANJU II. IZMJENAMA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

ODLUKA O  USVAJANJU IZMJENAMA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA RADA  ZA 2018. GODINU