Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (‘Narodne Novine’ br. 76/07 i 38/09), županijska skupština Sisačko-moslavačke županije je svojom Odlukom o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije (‘Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije’ broj 03/08), osnovala javnu ustanovu Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije (u nastavnom tekstu: Zavod).

U postupku osnivanja Zavod je od bivšeg Županijskog zavoda za prostorno uređenje i graditeljstvo, kao upravnog tijela Sisačko-moslavačke županije, preuzimanjem službenika i namještenika, poslova i zadaća, te opreme, arhive i materijalno tehničkih sredstava preustrojen u javnu ustanovu Zavod za prostorno uređenje sisačko-moslavačke županije.

Zavod kao javna ustanova započeo je s radom 1. studenog 2008. godine.

Pravni status: JAVNA USTANOVA (Rješenje trgovačkog suda u Sisku broj Tt-08/313-2 od 15. svibnja 2008. godine.
Osnivač: Sisačko-moslavačka županija
Matični broj: 02349264
Žiro račun: 2340009-1110328088

Adresa

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije

Trg bana Josipa Jelačića 6
Sisak 44000
Hrvatska

Telefon

Telefon: +385/44/521008