Članovi Upravnog vijeća Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije imenovani rješenjem Župana

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća zavoda od 02.10.2017. godine (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije” br. 24/17.)  su:

 

Predsjednik:  Damir Šantek

Članovi:          Josip Prajner

                         Slavko Muža

                         Emil Franjević

                         Maja Begić – predstavnik zaposlenika

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA

Odluke iz 2017.g.

ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA ZA 2017. GODINU

Odluke iz 2016.g.

ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU 

ODLUKA O IZBORU DOBAVLJAČA ZA USPOSTAVU GEOPORTALA

ODLUKA O USVAJANU IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.GODINU

ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU

ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE 01.01.2016.-30.06.2016. GODINE

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PRIJEM VJEŽEBENIKA

ODLUKA O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU_

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

ODLUKA O PRIJAMU VJEŽEBENIKA

ODLUKA O SPORAZUMNOM PREUZIMANJU SLUŽBENICE

ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA 2015. GODINE

ODLUKA O USVAJANJU PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA RADA 2016. GODINE