SADRŽAJ
01 NASLOVNA
02 OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU.htm
03 KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04 TEKSTUALNI DIO PLANA
05 PREGLEDNICI
© SMŽ 2014.
PPUO MARTINSKA VES IV. ID

KARTOGRAFSKI PRIKAZIMJERILO 1:25000


IV._ID_PPUO_MARTINSKA_VES_1._KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

 

MJERILO 1:5000


PPUO MARTINSKA VES IV.ID_Gradjevinska_podrucja-4.3.1.Mahovo_Ljubljanica_Setus

PPUO MARTINSKA VES IV.ID_Gradjevinska_podrucja-4.3.2.Mahovo_Ljubljanica_Setus