Entries by ZPUSMZ

Putem livestream servisa održano javno izlaganje u postupku ponovne javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja

Dana 6. svibnja 2020. godine u 11 sati održano je javno izlaganje u postupku ponovne javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sunja. Prema Naputku Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (KLASA: 350-01/20-01/116, URBROJ: 531-06-01-20-3, od 20. ožujka 2020. godine), te u skladu s preporukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, javno […]