III. izmjene i dopune PPUO Martinska Ves

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Martinska Ves

Službeni vjesnik Općine Martinska Ves br. 47/15

Odluka o izradi III. ciljanih izmjena i dopuna PPUO Martinska Ves

Službeni vjesnik Općine Martinska Ves br.54/14