Analitika područja Parka prirode Lonjsko polje

Terenski obilazak područja Parka prirode Lonjsko polje u tijeku izrade stručno analitičkih poslova u sklopu

pripremnih radova za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana Parka prirode Lonjsko polje.