Donesena Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novske

 

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novske