Objava ponovne javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUG Gline

Objava ponovne javne rasprave III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gline (pogledati ovdje)