Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije

Objava javne rasprave o prijedlogu III. ID PPSMŽ

Tekst III. ID PPSMŽ

Kartografski prikazi:

1. Korištenje i namjena površina

2.1. Prometni sustav

2.4 Korištenje voda i otpad

Kartogrami:

2. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta

4.1. Infrastrukturni sustavi – cestovni, željeznički, riječni i zračni promet

4.6. Infrastrukturni sustavi – uređenje vodotoka i voda, melioracijska odvodnja