Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sunja

Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sunja

 

Analitika područja Parka prirode Lonjsko polje

Terenski obilazak područja Parka prirode Lonjsko polje u tijeku izrade stručno analitičkih poslova u sklopu

pripremnih radova za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana Parka prirode Lonjsko polje.

 

  

Održano javno izlaganje V. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije i Strateške studije utjecaja na okoliš V. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije

U sklopu javne rasprave održano javno izlaganje prijedloga V. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije i

Strateške studije utjecaja na okoliš V. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije.

 

Javna rasprava o prijedlogu V. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije

Javna rasprava o prijedlogu V. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije

Odluka o dopuni Odluke o izradi IV. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije

Odluka o dopuni Odluke o izradi IV. ID Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije

Održavanje javne rasprave o prijedlogu IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Novske

Održavanje javne rasprave o prijedlogu IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Novske