Zelena gradnja

Raspis natječaja Poslijediplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje

Raspis natječaja Poslijediplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam; Prostorno uređenje

Specijalistički studij Ciklus Strateško planiranje i održivi razvoj

Javna rasprava o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije

Objava javne rasprave o prijedlogu III. ID PPSMŽ

Tekst III. ID PPSMŽ

Kartografski prikazi:

1. Korištenje i namjena površina

2.1. Prometni sustav

2.4 Korištenje voda i otpad

Kartogrami:

2. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta

4.1. Infrastrukturni sustavi – cestovni, željeznički, riječni i zračni promet

4.6. Infrastrukturni sustavi – uređenje vodotoka i voda, melioracijska odvodnja

 

 

 

 

GIS edukacija u Osijeku 10.-12. listopada 2018.

Djelatnici Zavoda za prostorno uređenje SMŽ zajedno sa djelatnicima pet zavoda iz Slavonije

sudjelovali  na AutoCad i GIS edukaciji u Osijeku od 10.-12. listopada 2018. godine.

 

Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini.

-Priopćenje za javnost-

Zagreb, 16. veljače 2018. godine – Od danas su moguće prijave na Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja za tu je namjenu u proračunu za 2018. godinu osiguralo 3,1 milijuna kuna kao pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja lokalne razine.  Pojedinoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave mogu se dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi plana sklopljenog između jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i izrađivača plana.  Sredstva nije moguće dodijeliti retroaktivno odnosno za već doneseni prostorni plan.

Predstavnici jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave zahtjev za dodjelu sredstava upućuju Ministarstvu na propisanom Obrascu za prijavu zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom kako je opisano u Javnom pozivu, na adresu e-pošte: prostorni.planovi.sufinanciranje@mgipu.hr. 

Pristigle zahtjeve razmatrati će stručno Povjerenstvo kojeg osniva ministar a prijave su moguće najkasnije do 30. rujna 2018. ili do iskorištenja predviđenih sredstava.  Jedinica lokalne ili područne samouprave dužna je sredstva koristiti isključivo za predmetnu namjenu te dostavljati Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih. 

U prošloj, 2017. godini sufinancirana su 74  prostorna plana u ukupnom iznosu od 3 milijuna kuna.

Više informacija pročitajte na http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=20388 .

——————————————————————————————
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb

Tel: 01 3782 487    Lok: 8487

E-mail: glasnogovornica@mgipu.hr

Web: www.mgipu.hr

——————————————————————————————

 

Pilot projekt – metodologija sanacije nezakonite gradnje za naselje Stružec

                                                             

 

PILOT_STRUŽEC-ELABORAT

 

KARTOGRAFSKI PRIKAZI:

 

STRUŽEC PILOT PROJEKT_UPU_NAMJENA

STRUŽEC PILOT PROJEKT_UPU_PROMET

INFRASTRUKTURA_PILOT_PROJEKT_STRUŽEC_POŠTA_TELELKOM_VODA_ODVODNJA

INFRASTRUKTURA_PILOT_PROJEKT_STRUŽEC_ELEKTROENERGETIKA

INFRASTRUKTURA_PILOT_PROJEKT_STRUŽEC_PLINOVOD I NAFTOVOD

UVJETI KORIŠTENJA

UVJETI_KORIŠTENJA_ OBLICI KORIŠTENJA

UVJETI_KORIŠTENJA_ NAČIN GRADNJE

 

Održana je prezentacija pilot projekta “Prijedlog Urbanističkog plana uređenja sanacije i preobrazbe naselja Stružec”

Dana 24.11.2017. godine  održana je prezentacija pilot projekta “Prijedlog Urbanističkog plana uređenja sanacije i preobrazbe naselja Stružec”.

Prezentacija je održana u pučkom domu Stružec.

Prezentaciju je održala Javna ustanova “Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije”.

MINATURA 2020

Minatura je trogodišnji projekt financiran od EU a cilj je razvijanje metodologije za posebnu zaštitu ležišta mineralnih sirovina od javnog značenja te usklađivanje sa europskim propisima i određivanje smjernica za njihovo korištenje.